No Flash Installed

Tere tulemast!

ALMARE HAMBAKLIINIK REMONDIS 9. JUULIST KUNI 5. AUGUSTINI 2018

Ootame Teid Vabaõhumuuseumi tee 2A

 E-R 9-18   Tel.  66 111 05

Almare hambakliinikus on loodud kõik eeldused inimsõbralikuks ja kvaliteetseks hambaraviteenuse osutamiseks. Ravipersonali elukestev õppimine tagab hambahaiguste ravi kõige tänapäevasemal tasemel. Kasutatav moodne tehnoloogia omakorda aitab muuta hammaste ravi patsiendile võimalikult meeldivaks.  Näiteks võimaldab hammaste laservalgendamine vastuvõtult lahkuda mitu tooni heledamate hammastega kõigest ühetunnise protseduuri järel. Eriti kartlikel patsientidel on võimalus raviprotseduure läbi viia üldnarkoosis.  Alates 2014. a juulist uurime vajadusel patsiente koonuskimp-kompuutertomograafia seadmega. Kvaliteetseid kolmemõõtmelisi digitaalseid röntgenülesvõtteid on teretulnud tellima kolleegid ka teistest kliinikutest.


Almare hambakliinik paikneb mere ääres Paldiski mnt ja Vabaõhumuuseumi tee ristmikul. Kliiniku sissepääs jääb (maja taha) merepoolsele küljele. Parkida on võimalik Paldiski mnt 96 Hawaii Expressi parklasse. Lähim bussipeatus on Zoo (Loomaaed) 300 m kaugusel.

Meil töötavad:

  • dr Heikki Ristmets
  • dr Olev Põder
  • dr Marek Vink
  • dr Merike Toovis
  • dr Sigrid Tuisk
  • dr Inga Tingas


*** *** *** *** ***

SUVEL AVAME UUE MODERNSE KW HAMBAKLIINIKU PÄRNU MNT 22

Tel 6619500

*** *** *** *** ***

TEAVITUS TÄISKASVANUTE HAMBARAVI HÜVITISE KOHTA

Palume vabandust ja mõistvat suhtumist, et Almare hambakliinik ei sõlmi Eesti Haigekassaga alates 1. juulist 2017 täiskasvanutele hambaravi osutamise lepingut, sest riigi poolt jõuga peale surutavate piirhindadega pole täiskasvanutele kvaliteetset hambaraviteenust jätkusuutlikult võimalik osutada. Toetume siinkohal ka Eesti Hambaarstide Liidu seisukohale, et haigekassa kehtestatud piirhinnad ei kata hambaraviga seotud reaalseid kulusid.

Samas kinnitame, et kuni 19-aastaste laste hambaravi haigekassa lepingupartnerina jätkub, kuigi ka meie kehtestasime seadusega lubatud 5€ visiiditasu.

Pensionärid saavad proteeside eest tasumisel kasutada riigipoolset 260€ proteesihüvitist.

*** *** *** *** ***

TEAVE HAMBALASER OÜ ISIKUANDMETE KASUTAMISE PRIVAATSUSPOLIITIKA KOHTA

OÜ Hambalaser töötleb isikuandmeid, sealhulgas terviseandmeid eriarstiabi ehk hambaraviteenuse osutamiseks. Samuti täidab hambaravi muid erinevate õigusaktidega pandud ülesandeid, mis kaasnevad teenuse osutamisega.

Vastavalt sotsiaalministri määrusele nr 56 „Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise tingimused ja kord“, tuleb iga patsiendi kohta vormistada hambaravikaart, mida tuleb säilitada 110 aasta möödumiseni patsiendi sünnist. Hambaravikaarti kantakse hulk eriliiki isikuandmeid, mille täitmise kohustus tuleneb erinevatest õigusaktidest. Hambaravikaarti kantakse andmed, mis on saadud patsiendilt endalt ning üldise läbivaatuse käigus. Samuti raviga seonduvad andmed. Andmete esitamine hambaravikliinikule on kohustuslik, kuna need on aluseks teenuse osutamisel. Andmete mitte esitamise korral on hambaravikliinikul õigus teenust mitte osutada.

Töötleme Teie isikuandmeid, kui registreerite vastuvõtule: nimi, isikukood, aadress, telefon ja e-post ning põhjus, miks soovite meile vastuvõtule tulla; kui tulete hambaarsti vastuvõtule: terviseseisundit puudutavad andmed haiguse või vigastuse diagnoosimiseks ja ravimiseks; kui registreerite oma lapse või eestkoste all oleva lähedase meile vastuvõtule: Teie isikuandmeid, et kontrollida Teie seotust patsiendiga; kui Teie laps või eestkoste all olev lähedane on tulnud hambaarsti vastuvõtule: Teie isikuandmeid, et kontrollida Teie seotust patsiendiga; kui soovite enda ravidokumentide väljastamist: dokumentide saamiseks taotluse esitanud inimese isikuandmeid soovitud dokumentide väljastamiseks; kui saadate meile selgitustaotluse, märgukirja, teabenõude või kaebuse: kaebuses toodud asjaolude väljaselgitamiseks ja kirjale vastamiseks; kui kandideerite meile tööle: lähtume Teie enda avaldatud teabest ning avalikest allikatest kogutud andmetest. Igal kandidaadil on õigus teada, milliseid andmeid me tema kohta oleme kogunud ning tal on õigus meie kogutud andmetega tutvuda, anda selgitusi või esitada vastuväiteid.

Kirjavahetus

Kõik meile saadetud kirjad registreeritakse / salvestatakse hambaravikliiniku meilisüsteemis. Eraisikutega peetav kirjavahetus on üldise juurdepääsupiiranguga, kuna kirjad sisaldavad isikuandmeid. See tähendab, et kui keegi tahab eraisiku kirjavahetusega või mõne dokumendiga tutvuda, siis tuleb tal esitada hambaravikliinikule teabenõue. Teabenõude saamisel vaatame üle, kas soovitud dokumente tohib väljastada või tohib neid väljastada osaliselt. Osalisel väljastamisel katame kinni need Teie isiklikud andmed, mille töötlemiseks taotlejal puudub õigus, et vältida andmete liiasusega väljastamist.

Vaatamata juurdepääsupiirangule, väljastame Teiega seotud dokumente asutustele või isikutele, kellel on seadusest tulenev õigus neid dokumente küsida (nt politsei, haigekassa, terviseamet, kindlustusandja kindlustusjuhtumi esinemisel jms). Eriliiki isikuandmeid sisaldavaid dokumente saadame adressaatidele tähitud postiga või krüpteeritult e-posti teel. Asutustele edastame dokumente võimalusel turvalise dokumendivahetuskeskuse kaudu. Eraisikutega peetud kirjavahetust säilitame üldjuhul viis aastat ja seejärel dokumendid hävitatakse.

Teie kohta käivate dokumentide edastamine

Tulenevalt seadusest või teenuse osutamise lepingutest osutame Teie isikuandmeid järgnevatele asutustele: Tervise infosüsteem ehk e-tervis, Eesti Haigekassa, Hambaraviprogrammi Hammas pakkuja Innovaatik. Andmete edastamisel kasutatakse ajakohaseid turbemeetmeid andmete nõuetekohaseks ning turvaliseks kaitsmiseks.

Enda kohta käivate andmetega tutvumine

Teil on õigus tutvuda andmetega, mida oleme Teie kohta kogunud. Selleks esitage meile omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud taotlus. Keeldume Teie tutvumissoovi täitmast, kui see võib: kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi, takistada kuriteo tõkestamist või kurjategija tabamist, raskendada tõe väljaselgitamist kriminaalmenetluses. Teil on õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist. Kui meil ei ole Teie isikuandmete kasutamiseks enam seaduslikku alust, võite nõuda nende andmete kasutamise lõpetamist või kustutamist. Täidame Teie esitatud nõude andmete parandamiseks, kasutamise lõpetamiseks või kustutamiseks, kui see on põhjendatud. Juhul kui Teil on kahtlusi meie hambaravikliiniku hambaarsti tehtud otsuses, on Teil võimalik pöörduda mõne teise eriarsti poole teisese arvamuse saamiseks, mille eesmärk on anda hinnang pandud diagnoosi õigsuse, patsiendile määratud ravimi või tervishoiuteenuse vajalikkuse, selgitatud alternatiivide ja oodatava mõju ning tervishoiuteenuse osutamisega seotud riskide kohta.

Õiguste kaitse ja kontaktandmed

Isikuandmete töötlemisega seonduvate küsimustega võite pöörduda meie hambakliiniku andmekaitsespetsialisti Jargo Kõster poole e-posti aadressil jargo-ätt-innovaatik.ee. Juhul kui Te leiate, et oleme isikuandmete töötlemisel rikkunud Teie õigusi, võite pöörduda kaebusega kas hambaravikliiniku andmekaitse spetsialisti või Andmekaitse Inspektsiooni poole (Väike-Ameerika 19, Tallinn 10129, e-posti aadress info-ätt-aki.ee). Hambalaser OÜ teeb kõik endast oleneva selleks, et kaitsta kõiki Teie isikuandmeid ning järgida andmekaitset ja privaatsust reguleerivaid õigusakte.